با هر شماره تماس چند بار میتوانیم عضو آدا استایل شویم؟

دو بار، یک بار به عنوان مشتری و یک بار به عنوان آرایشگر میتوانید در آدا استایل عضو شوید.